قوانین استفاده كاربران از خدمات بايد مطابق با قوانين و مقررات كشور باشد چنانچه مشخص شود كه كاربري (يا كاربران شبكه مشترك) اين قوانين و مقررات را رعايت نكرده است بايد پاسخگوي فعاليت غيرقانوني خود به مقامات ذيربط باشد.
• تهيه روتر ، سويچ و كابل برق و شبكه و فيبر نوري مورد نياز به عهده شركت متقاضي مي باشد.